Hidroizolacija – Priručnik za izvođenje hidroizolacija u visokogradnji i niskogradnji

Ovde možete preuzeti kompletnu knjigu Hidroizolacija – Priručnik za izvođenje hidroizolacija u visokogradnji i niskogradnji.

Izvod iz recenzije

Priručnik je koncipiran logično i sveobuhvatno. Korisnika potpuno uvodi u problematiku stručne materije koju obrađuje i uz sva potrebna obrazloženja, dovodi do mogućih kvalitetnih rešenja.

Tematska podela i raspored obrada tema dobro su sistematizovani i stručno obrađeni te, obzirom na namenu Priručnika, pružaju njegovim korisnicima veoma upotrebljivu i dragocenu stručnu pomoć.

Do sada nismo imali kod nas ovako sadržajan, konzistentan i u ovoj meri sveobuhvatan priručnik iz ove oblasti građevinske tehnike, što uz nedovoljan obim domaće tehničke regulative, dovodi do niza grešaka, promašaja i nesporazuma u ovoj oblasti. Zato smatramo da je ovako obrađena stručna materija dobro došlaširokom krugu korisnika u građevinarstvu i arhitekturi, a posebno projektantima i izvođačima radova.

Praksa je pokazala da se projaktovanju izolacija kod nas ne poklanja odgovarajuća pažnja, ni blizu srazmerno značaju i ulozi ovih radova koje oni imaju u funkcionalnosti i trajnosti građevinskog objekta. Po opštem uverenju do ovog najčešće dolazi zbog nedovoljnog poznavanja ukupne problematike kao i tehničke regulative iz ovog domena.

Ovaj priručnik ukazuje, uglavnom dovoljno detaljno, a takođe na zavidnom stručnom nivou, na sve elemente i činjenice koje su važne i presudne za uspešno rešavanje sistema hidro i termo izolacije.

Treba istaći napor autora da u jednom priručniku, slobodno možemo reći udžbeniku, prikupi, sistematizuje i na zavidnom stručnom nivou, po prvi put kod nas, izloži kompleksnu materiju o podzemnim i krovnim zaštitama građevinskih objekata od vode, atmosferskih, klimatskih i drugih uticaja.

Stručna materija izvođenja hidroizolacija obrađena u ovom priručniku – udžbeniku svakako zaslužuje da bude stavljena na korišćenje zainteresovanim tehničkim krugovima i sigurno će naići na veliki interes. Za pohvalu je autorov doprinos pravilnom stručnom tretmanu značajnog problema u građevinarstvu kao što je izvođenje hidroizolacija u visokogradnji i niskogradnji.

Profesor dr Časlav Laćnjevac dipl.ing