October 25 2015 0comment
texaspenetrat

Hidroizolacija TEXASPENETRAT

NAJKVALITETNIJA I NAJEKONOMIČNIJA HIDROIZOLACIJA 

JEDNOSTAVNA UGRADNJE SA TRI PREMAZA ČETKOM

TP-4MS JE VISOKOVREDNI HIDROIZOLACIONI MATERIJAL KOJI SE JEDNOSTAVNO URRAĐUJE SA TRI PREMAZA ČETKOM DIREKTNO NA PODLOGU (BETON, OPEKU ILI KAMEN) I KORISTI SE ZA ZAŠTITU OBJEKATA OD VODE POD PRITISKOM, PROCEDNE VODE I VLAGE. TRI PREMAZA SU DEBLJINE cca 3mm, A TP-4MS PENETRIRA U PODLOGU DO 15cm ČINEĆI JE NEPROPUSNOM ZA PRITISAK VODE (POZITIVAN ILI NEGATIVAN) OD 7 bara I PRIPADA GRUPI KRUTIH HIDROIZOLACIJA. MOŽE SE UGRAĐIVATI SA SPOLJAŠNJE ILI UNUTRAŠNJE STRANE OBJEKTA, ISPOD I IZNAD TERENA KOD IZGRADNJE NOVIH OBJEKATA I KOD SANACIJE HIDROIZOLACIJE NA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA. GOTOVU HIDROIZOLACIJE TP-4MS MOŽEMO MALTERISATI, LEPITI KERAMIČKE PLOČICE ILI GRAĐEVINSKI OBRADITI PO ŽELJI.

NAJKVALITETNIJE I NAJBOLJE JE ZALEPITI TERMIKU ILI GIPSANE PLOČE PREKO TP-4MS.

 • IZOLACIJA – reč potiče od francuske reči “isoler” koja je izvedena od reči “isola” tj. ostrvo, a znači odvojiti, osamiti ili odeliti neki objekat od valge i vode. Hidroizolacije su bile poznate još neimarima starog veka. Još su oni shvatali potrebu za izvođenjem hidroizolacije u građevinarstvu, koja je jedna od osnovnih pozicija pri projektovanju i izvođenju stabilnog i funkciji podređenog objekta.

uvodjenje hidrolizolacije texaspenetrat

 • TP-4MS je visokovredni hidroizolacioni materijal koji se koristi za izradu komunalne, penetrirajuće, vodopropusne izolacije, i pripada grupi krutih hidroizolacija – krutim hidroizolacionim sistemima.
 • Visokovredni hidroizolacioni materijal TP-4MS pripada hidroizolacionom sistemu TEXASPENETRAT u kome su hidroizolacioni materijali funkcionalno povezani i u kombinovanom sadejstvu čine vezanu paletu za izvođenje hidroizolacionih kada, kod novih objekata i predstavljaju odličnu kombinaciju kod sanacije hidroizolacije postojećih objekata.
 • Problem uticaja vode i vlage na građevinske objekte star je koliko i građevinska praksa. Na polju krutih hidroizolacija građevinskih objekata jedan od najkvalitetnijih, najsavršenijih i najekonomičnijih produkata savremene svetske tehnologije, je hidroizlacioni materijal TEXASPENETRAT-4MS.
 • Savesni investitor i dobar izvođač građevinskih radova odabraće hidroizlacioni materijal “TEXASPENETRAT”.

 

INVESTICIONI TROŠKOVI

IZRADE NOVE I SANACIJE POSTOJEĆE HIDROIZOLACIJE 

 • Investicioni troškovi za hidroizolaciju građevinskih objekata su neznatni u odnosu na celokupnu investiciju objekta i opremanje istih. Nije mudro i veoma je neumesno štedeti na hidroizolaciji. Naprotiv, preporučuje se da se hidroizolacija radije dimenzioniše sa većim stepenom sigurnosti jer se time smanjuju troškovi za popravke, održavanje u ekspoloataciji, što u kranjoj liniji znači povećanje rentabilnosti.
 • Zaštita objekta od vode i vlage je vrlo odgovoran a ponegde i vrlo težak tehnički zadatak: za projektante, pa preko onih koji primenjuju i onih koji grade, sve do onih koji rukovode građenjem i održavanjem.
 • Hidroizolacija je važan faktor koji ima uticaj na vrednost i rentabilnost čitave investicije, a utiče i na ekonomski rezultat celokupnog pozitivnog bilansa, čemu svaki graditelj teži.
 • Hidroizolacija iziskuje uvek samo najkvalitetniji materijal i 100% savestan i stručan rad.

 

GREŠKE – UZROCI KOJI DOVODE DO

OTKAZIVANJE FUNKCIJE HIDROIZOLACIJE 

 • U okviru ispitivanja, u našoj građevinskoj praksi, kod visokogradnje i niskogradnje, u pogledu nefunkcionisanja hidroizolacije, u principu imamo sledeće uzroke izražene u procentima:
 1.   30% projektantske greške, nepoznavanje propisa, nesagledavanje problema, jer hidroizolacije je samo mali procenat od celineobjekta, ali je njena važnost ogromna. Džaba su dobri enterijeri i eksterijeri ako ih degradira vlaga i voda. To je propala investicija;
 2.   20% nedostaci uizvođenju, ljudski faktor, nepoznavanje propisa, nepoznavanje zanata i nesavestan aljkav rad na izvođenju hidroizolacije;
 3.   20% nedostaci materijala, loš kvalitet;
 4.     7% mehanička oštećenja, sleganje, loša statika objekta;
 5.     3% ostali uzroci nefunkcionisanja hidroizolacije;

nefunkcionisanje hidroizolacije

PREDNOSTI TEXASPENETRATA – 4MS

 • Hidroizlacioni materijal TEXASPENETRAT-4MS je trajan.
 • Jednostavno se priprema mešanjem sa vodom.
 • Nanosi se u tankim slojevima.
 • Otporan na pozitivne i negativne pritiske vode.
 • Ima visoku vezivnu čvrstoću – atheziju za podlogu – postaje sastavni deo podloge, (betona, opeke, kamena)
 • Izvodi se ispod i iznad terena, sa spoljašnje i unutrašnje strane, u niskogradnji i viskogradnji.
 • Blokira pore u materijalu podloge, penetriranjem.
 • Isplativ, jednostavno se nanosi premazima četkom.
 • Nanosi se na vlažnu podlogu (beton, opeku, kamen).
 • Ne zagađuje oklinu, pripada EKO PROGRAMU.
 • U svom hemijskom sastavu ne sadrži rastvarače.
 • Zdravstveno je ispravan, sa hidroizlacionim materijalom TP-4MS izoluju se i bazeni za pitku vodu.
 • TEXASPENETRAT-4MS svojim hidroizolacionim svojstvima i dokazanom praktičnom primenom, svojom referenc listom (izvedenim objektima i niskogradnji i visokogradnji), dostojan je divljena svakog izvođača, jer u potpunosti ispunjava, pri pravilnoj tehnološkoj primeni, svoju funkciju. TP-4MS čini podlogu otpornom na podzemnu vodu, procednu vodu i kapilarnu vlagu.
 • Konstatujući napred navedeno, veoma je lako savesnog investitora i savesnog graditelja uveriti u nužnost i svrsishodnost primene svetski poznatog i priznatog krutog hidroizlacionog materijala TEXASPENETRAT-4MS, sastavljenog od tri premaza četkom vezanih za podlogu (beton, opeku ili kamen).

texaspenetrat KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE (TEXASPENETRATA-4MS)

 • TP-4MS je hidroizolacioni koncentrat (suvi prah svetlo crvene boje) koji je sastavljen od neorganskih soli (koje su delimično rastpive u vodi), i molekula koji pod dejstvom vode povećavaju zapreminu, bubre kada penetriraju u vlažnu podlogu.
 • Suvi hidroizolacioni koncentrat TP-4MS se meša sa cementom i kvarcnim peskom uz dodatak čiste vode, dobija se ređa pasta, koja se lako četkom nanosi na podlogu (beton, opeku ili kamen), izvode se tri premaza i dobija se kontinualni, krut, hidroizolacioni, penetrirajući, vodozaptivni sloj, debljine cca 3mm, vezan za podlogu, koji je otporan na podzemnu vodu pod pritiskom, procednu vodu ili kapilarnu vlagu.
 • Sastavne kompanente TP-4MS, prvenstveno na bazi kapilarnog zaptivanja, na podlogu imaju hemijsko i gasno dejstvo, odbijaju vodu, zaptivaju pore i kapilare u materijalu podloge do dubine do 15cm. Proces penetracije i kristalizacije odvija se u dužem periodu   (28-90 dana), uz pomoć vode, čineći podlogu trajno nepropusnom.

 

TP-4MS SVOJSTVA – KARAKTERISTIKE:

Max. veličina zrna ………………………………………………..0,8mm

Vlagootpornost……………………………………………………..80+120

Čvrstoća na pritisak posle 28 dana………………………..57MPa

Čvrstoća na zatezanje posle 28 dana……………………..3,7MPa

Čvrstoća na savijanje posle 28 dana………………………7,1MPa

Adheziona čvrstoća posle 28 dana…………………………2,5MPa

Otpornost na negativan i pozitivan pritisak vode……7bar

 • U našem originalnom i neoštećemon pakovanju rok upotrebe TP-4MS je praktično neograničen.

 

 

PRIMENA U GRAĐEVINARSTVU

TEXASPENETRATA-4MS

 • TEXASPENETRAT-4MS je hidroizolacioni materijal koji ima funkciju da u izgradnji novih i sanaciji postojećih starih objekata i njihovih delova od betona, opeke ili kamena, odvoji od uticaja sredine, delovanja vode i vlage, stvaranja sige, mokrih i vlažnih mrlja, iscvetavanja plesnih gljiva i drugih vidljivih funkcionlanih mana na elementima objekta koje su uzrokovane vekovnim neprijateljima neimarstva, vodom i vlagom.
 • Prema iskustvima svetskih građevinara možemo konstatovati da se u svetskoj praksi zaptivanja setom šlema – vodonepropusnih hidroizolacionih krutih premaza TEXASPENETRAT-4MS pokazalo kao najkvalitetnije, najjednostavnije i najekonomičnije rešenje hidroizolacije, kod primene na novim objektima, a naročito kod sanacije podzemne vode procedne vode i vlage na postojećim objektima.
 • TEXASPENETRAT-4MS jednako je efikasan kod podzemnih i nadzemnih delova objekata koje treba zaštiti od vode pod pritiskom (bilo da je pritisak pozitivan ili negativan), procedne vode i kapilarne vlage. Primenjujemo ga u građevinskoj praksi u niskogradnji i visokogradnji.

 

NISKOGRADNJA

PRIMENA HIDROIZOLACIONOG MATERIJALA TP-4MS

 • U niskogradnji TEXASPENETRAT-4MS primenjuje se za hidroizolaciju tunela, podzemnih prolaza, bazena, metroa, rudarskih okana, galerija, mostova, nadvožnjaka, brana, kolektora, betonskih delova cevovoda, vodojaža, vijadukta, podzemnih železnica i svih drugih delova objekata koji su napadnuti podzemnom vodom, procednom vodom ili kapilarnom vlagom.

niskogradnja slika 1

niskogradnja slika 2

niskogradnja slika 3

niskogradnja slika 4

Fotografije objekata niskogradnje na kojima je hidroizolacija izvedena hidroizolacionim materijalom TEXASPENETRAT-4MS i pratećim hidroizolacionim materijalima iz palete TEXASPENETRATA.

 

 

VISOKOGRADNJA

PRIMENA HIDROIZOLACIONOG MATERIJALA TP-4MS

 • U visokogradnji TEXASPENETRAT-4MS primenjuje se za hidroizolaciju podruma, vlažnih zidova, podova, skladišta, skloništa, šahtova, rezervoara za pitku vodu, bazena za taloženje, žardinjera, kao vodonepropusni premaz na zidovima i podovima mokrih čvorova, kupatila, tuševa i klozeta (pre postavljanja pločica), i svih drugih delova objekata koji su napadnuti podzemnom vodom, procednom vodom ili kapilarnom vlagom.

visokogradnja primer 1visokogradnja primer 2visokogradnja primer 3

Fotografije objekata visokogradnje na kojima je hidroizolacija izvedena hidroizolacionim materijalom iz palete TEXASPENETRAT-4MS i pratećim hidroizolacionim materijalima iz palete TEXASPENETRATA.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja

IZVOĐENJE VISOKOVREDNE PENETRIRAJUĆE HIDROIZOLACIJE TP-4MS-om

SA TRI PREMAZA ČETKOM DIREKTNO NA PODLOGU (BETON, OPEKU ILI KAMEN)

RADOVE MOŽEMO PODELITI NA PET FAZA:

faza 1 radova
faza 2 radova
faza 3 radova
faza 4 radova
faza 5 radova
texaspenetrat tehnologija izvođenja PRVA FAZA RADOVA

IZVOĐENJE VISOKOVREDNE PENETRIRAJUĆE HIDROIZOLACIJE TP-4MS-om

SA TRI PREMAZA ČETKOM DIREKTNO NA PODLOGU (BETON, OPEKU ILI KAMEN)

 

pripremni radovi

pripremni radovi armirani nabijeni beton

 • (TEXASPENETRAT-4MS) Hidroizolacioni premazi izvode se preko armiranog i nearmiranog (nabijenog betona), na podovima i zidovima sa unutrašnje i spoljašnje strane objekta, zato što TP-4MS trpi pozitivne i negativne pritiske vode od 7 bara.
 • Armirani i nabijeni betoni, na zidovima i podovima objekta, kao podloga za izvođenje hidroizolacije TP-4MS, moraju biti čvrsti i stabilni, bez pojave naknadnih sleganja, naprslina i pukotina, i savesno pripremljeni po uputstvu i tehnologiji za ovu vrstu radova.
 • Prva faza radova (pripremni radovi), prema tehnologiji izvođenja visokovredne penetrirajuće hidroizolacije TP-4MS sa tri premaza četkom direktno na podlogu, armirani i nearmirani beton, izuzetno je važna, jer od pripreme podloge, zavisi da li će se 100% ostvariti athezija tri hidroizolaciona sloja TP-4MS za podlogu i penetrirati u istu.
 • Efekat delovanja TP-4MS će izostati ukoliko je podloga zamašćena, zauljena, zaprljana bitumenom, bitulitom, bojom ili ako je jako porozna, šupljikava kao kod siporeksa, lakih betona, perlit betona i keramzita preko kojih se TEXASPENETRAT-4MS ne može nanositi.
 • U pripremi podloge za nanošenje hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT-4MS izvođač se mora u potpunosti pridržavati uputstava proizvođača materijala i poštovati tehnologiju pripreme podloge za nanošenje premaza TEXASPENETRAT-4MS.
 • Priprema podloge je najvažnija faza rada u tehnologiji izvođenja tri premaza TEXASPENETRAT- 4MS. Kako je jedan stari, iskusni majstor hidroizolator konstantovao :
 • “Dobro urađena (1.a) prva faza rada pripreme podloge je 90% gotovog posla”.
 • Sve betonske površine (nabijeni ili armirani beton), bilo da je u pitanju zid ili pod, moraju se mehanički dobro očistiti od svih vrsta nečistoća, čeličnim četkama ili pikovanjem, ručno ili mašinski i dobro oprati. Ukoliko je izvođač dobro opremljen, bržim postupkom – peskiranjem.
 • Beton ne sme biti natopljen hemikalijama.
 • Betonska podloga ne sme biti zamašćena nekom masnoćom, ostacima bitulita, bitumena ili boje. Sva nečistoća se mora ukloniti.
 • Ukoliko su betonske površine omalterisane, malter obiti mehanički, ručno ili mašinski, a kompletnu površinu betona očistiti detaljno čeličnim četkama.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja PRVA FAZA RADOVA primer

 • Ako ima labavih segregiranih delova na betonskim površinama, iste mehanički obraditi i ukloniti sve labave nevezane delove.
 • Na betonskim površinama gde je isplivalo cementno mleko, obavezno ga ukloniti mehaničkim putem, ručno ili mašinski, struškama, čeličnim četkama ili pikamerom, a ako su površine veće, peskiranjem, grubljim peskom.
 • Sa betonskih podova ukloniti sav nanet malter (krečni ili cementni), ili beton od drugih građevinskih radova, mehaničkim putem, ručno ili mašinski.
 • Sa betonskih zidova ukloniti mehaničkim putem sve ostatke drvene oplate.

 

PODRUM OBJEKTA – PRESEK a-a

podrum objekta

Detalj (1a), IZRADA HIDROIZOLACIJE TP-4MS -om NA PODLOZI OD BETONA. Na preseku podruma (a-a) izvedenog sa zidovima od betona, arapskim brojevima označeni su karakteristični detalji za prvu fazu radova – pripremni radovi (1.a)

 • Ukoliko je oplata za betonske zidove bila premazana naftom ili uljem, svu masnoću obavezno ukloniti mehaničkim putem.
 • Ostatke armature, paljene žice, mehanički ukloniti – iseći. Oko armature – paljene žice po obimu ištemovati beton (2-4cm), isto i po dubini (2-4cm), od gornje površine betona, pa saseči armaturu ili paljenu žicu.
 • Kod betonskih zidova na mestima rasponki (drvene, metalne, plastične ili juvidur cevi) iste obavezno zaseći u dubinu od 2-4cm.
 • Na spoju betonskog poda i betonskog zida, u uglu, treba mehaničkim putem ištemovati – oformiti šlic 2x2cm do 4x4cm, ravnomerno zahvatiti pod i zid, kao na datom detalju (ako je prostorija napadnuta podzemnom vodom).
 • Oko cevi ili slivnika (od metala, keramike ili plastike), koji prodiru kroz betonske zidove ili podove ištemovati po obimu šlic – spojnicu širine 2-4cm, i dubine 3-7cm, kao na datom detalju.
 • Po liniji, na nastavku betoniranja u osovini nastavka na zidu ili podu, štemovati šlic – spojnicu, širine 2-4cm, dubine 3-7cm, kao na datom detalju.
 • Na delovima zidova gde su ostali iveri od delova oplate, mehaničkim putem ih odstraniti, ručno ili mašinski.
 • Kompletnu podlogu zidova ili podova od armiranog ili nabijenog betona dobro oprati, vodom pod pritiskom, da se odstrane sve vrste nečistoća, a samu podlogu zasititi vodom.
 • Svi ovi radovi na pripremi podloge (1.a) za armirani i nabijeni beton, moraju se izvesti na celokupnoj površini zidova i podova, ne sme se ništa propustiti. Po simpatičnoj konstataciji jednog starog iskusnog majstora – hidroizolatera:Hidroizolacija je kao lonac sa mlekom – ako ima jednu rupu, iscure mleko iz lonca”. U pripremnim radovima ne smemo ni jedan detalj preskakati i zato iskusni majstori tvrde da ako je podloga dobro pripremljena, urađeno je 90% ukupnih radova na izvođenju hidroizolacije sa tri premaza TP-4MS.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

podrumska prostorija
Detalj 2.a – PRIPREMA SEGREGIRANIH DELOVA BETONA NA ZIDOVIMA. Segregirane delove betona, bilo da su na zidu ili na podu, obraditi po sledećem opisu: po skidanju oplate, ako je u pitanju novogradnja, ne smemo segregirane delove betona krpiti cementnim mlekom, već labave delove betona odstraniti mehaničkim putem, očistiti udubljenja, dobro ga oprati vodom pod pritiskom (pritisak vodovodne mreže), i zaštititi podlogu vodom  pre nanošenja prvog premaza TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS udubljenje segregiranog betona popuniti (TP-4MS) – MALTEROM, špahtlom ili mistrijom. Ukoliko je u pitanju sanacija starog objekta, ukloniti molersku boju iz segregiranog dela betona ili malter, odnosno sve nečistoće i dobro oprati i zaštititi podlogu vodom pre nanošenja prvog premaza TP-4MS.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

segregirani delovi betona

Detalj 3.a. PRIPREMA SEGREGIRANIH DELOVA BETONA, ODSTRANJIVANJE NANETOG MALTERA I SVIH NEČISTOĆA NA BETONSKIM PODOVIMA. Segregirane delove betona, bilo da su na zidu ili na podu, obraditi po sledećem opisu: po skidanju oplate, ako je u pitanju novogradnja, ne smemo segregirane delove betona krpiti cementnim mlekom, već labave delove betona odstraniti mehaničkim putem, očistiti udubljenja, dobro ga oprati vodom pod pritiskom  (pritisak vodovodne mreže), i zaštititi podlogu vodom  pre nanošenja prvog premaza TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS udubljenje segregiranog betona popuniti (TP-4MS) – MALTEROM, špahtlom ili mistrijom. Ukoliko je u pitanju sanacija starog objekta, ukloniti molersku boju iz segregiranog dela betona ili malter, odnosno sve nečistoće i dobro oprati i zaštititi podlogu vodom pre nanošenja prvog premaza TP-4MS. Sve naslage maltera, betona i svih nečistoća sa betonskog poda ukloniti mehaničkim putem.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

obrada prodora slivnika

Detalj 4. a. OBRADA PRODORA SLIVNIKA NA BETONSKOM PODU. Po obimu prodora kroz pod (po obimu slivnika) kroz beton ištemovati šlic dubine 2cm i širine 2cm (ovo važi kada nema velikog pritiska vode), i kada se ne primenjuje git za dihtovanje. Novoištemovani šlic oprati i zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom sa TP-4MS Malterom. Ukoliko je prodor cevi kroz betonski zid ili pod napadnut većim pritiskom podzemne vode, ištemovati šlic dubine do 3cm. Ištemovani šlic dobro oprati, podlogu zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza šlic obraditi TP-4MS MALTEROM i TP-WG-4MS-Gitom. Napred dat detalj ugradnje TP-WG-4MS.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

pripremni radovi 1a

Detalj 5a. DEMONTAŽA DRVENOG PRAGA KOD VRATA I ŠTEMOVANJE ŠLICA NA SPOJU “POD-ZID”, KOD ŠTOKA VRATA. Ovu poziciju mnogo izvođača izbegava. Ali ako hoćemo da izvdemo kvalitetnu hidroizolaciju, moramo ištemovati šlic na spoju poda i zida u uglu ispod drvenog štoka vrata. Šlic – spojnicu dimenzija 2x2cm do 4x4cm, da ravnomerno zahvati pod i zid, kao na slici. Novoištemovani šlic dobro oprati, podlogu zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Premaze TP-4MS izvodimo ispod praga na površini poda. Šlic između drugog i trećeg premaza TP-4MS ispunjavamo TP-4MS MALTEROM. 

texaspenetrat tehnologija izvodjenja PRVA FAZA RADOVA primer

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

obrada slica na spoju poda i zida

Detalj 6a. OBRADA ŠLICA NA SPOJU PODA I ZIDA. Na spoju poda i zida u uglu po obimu prostorije ištemovati šlic – spojnicu dimenzije 2x2cm do 4x4cm, da ravnomerno zahtavti pod i zid, kao na skici. Novoištemovani šlic dobro oprati i podlogu zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom TP-4MS MALTEROM. Ukoliko na spoju “pod – zid” u šlic nadire voda, moramo ištemovati na tom mestu veći presek šlica i prvo zatvoriti – blindirati vodu brzovezujućim materijalom TP-FI-4MS -WATERPLUG.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

obrada slica u uglu po vertikali

Detalj 7a. OBRADA ŠLICA NA SPOJU ZIDOVA OD BETONA U UGLU PO VERTIKALI. Na spoju betonskih zidova u uglu po vertikali ištemovati šlic dimenzija 2x2cm do 4x4cm, da ravnomerno zahvati oba zida, kao na skici. Novoištemovani šlic dobro oprati, podlogu zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom TP-4MS MALTEROM. Ukoliko imamo prodor vode u šlic, isti prvo zatvaramo brzovezujućim materijalom TP-FI-4MS-WATERPLUG.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

obrada rasponki

Detalj 8a. OBRADA RASPONKI, DRVENIH, METALNIH ILI PLASTIČNIH. Kod rasponki, armature ili žice koja viri iz betonske podloge, ištemovati udubljenje prema skici, i zaseći rasponku, udubljenje oprati vodom i zasititi betonsku podlogu kvašenjem, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS izvršiti popunu udubljenja TP-4MS MALTEROM pomoću špahtle ili mistrije, utiskivanjem.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.a)

prodor cevi kroz betonski zid

Detalj 9a. OBRADA PRODORA CEVI KROZ BETONSKI ZID. Po obimu prodora cevi ištemovati šlic dubine 2cm i širine 2cm (ovo važi kada nema velikog pritiska vode). Novoištemovani šlic dobro oprati, podlogu zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom TP-4MS MALTEROM. Ukoliko je prodor cevi kroz betonski zid napadnut pritiskom podzemne vode, ištemovati šlic dubine do 7cm i širine po obimu do 3cm. Vodu koja nadire kroz šlic prvo zatvoriti brzovezujućim materijalom TP-FI-4MS-WATERPLUG, obraditi TP-WG-4MS gitom i ispuniti TP-4MS MALTEROM.

opeka

PRESEK PODRUMA OBJEKTA

PRESEK B-B

presek podruma objekta

Detalj 1b. IZRADA HIDROIZOLACIJE TP-4MS NA PODLOZI OD OPEKE. Na preseku podruma(b-b) zidanog od opeke arapskim brojevima su označeni karakteristični detalji za prvu fazu radova (pripremni radovi) (1.b)

 • TEXASPENETRAT-4MS (TP-4MS) Hidroizolacioni premazi izvode se preko zida od opeke, sa spoljne i unutrašnje strane objekta, zato što TP-4MS trpi i pozitivni i negativni pritisak vode od 7bara (vodeni stub do 70m visine).
 • Da bismo izveli tri hidroizolaciona premaza TP-4MS sa zidova moramo očistiti malter (100%) i odstraniti malter iz horizontalnih i vertikalnih spojnica na zidovima u dubini 1-3 cm. Na metru kvadratnom zida ima 17m dužnih spojnica – fuga.
 • Zidovi od opeke kao podloga za izvođenje hidroizolacije TP-4MS sa tri premaza moraju biti čvrsti i stabilni, bez pojave naknadnih sleganja, naprslina, pukotina i savesno pripremljeni po uputstvu i tehnologiji za ovu vrstu radova.
 • Prva faza radova (pripremni radovi) prema tehnologiji izvođenja visokovredne penetrirajuće hidroizolacije TP-4MS sa tri premaza četkom direktno na podlogu (zidove od opeke) izuzetno je važna, jer od pripreme podloge zavisi da li će se ostvariti 100% athezija tri sloja TP-4MS za podlogu (opeku) i penetrirati u istu.
 • Efekat delovanja hidroizolacionog materijala TP-4MS će izostati ukoliko je opeka zamašćena, zauljena, zaprljana bitumenom, bitulitom, bojom ili je jako porozna (opeka loše marke koja se kruni na dodir ruke). U tom slučaju istu sastrugati.
 • Priprema podloge je najvažnija faza rada u tehnologiji izvođenja tri premaza TEXASPENETRATOM-4MS (TP-4MS). Kako je jedan stari iskusan majstor konstatovao:
 • ” Dobro urađena 1. a prva faza radova, priprema podloge je 90% gotovog posla”.
 • Premazi TP-4MS moraju se nanositi direktno na opeku. Sa zidova opeke prvo moramo ručno ili mašinski odstraniti sav malter, bilo da je isti krečni, produženi ili cementni.
 • Sve spojnice (na zidovima od opeke), horizontalne ili vertikalne očistiti od maltera u dubini od 1-3cm u odnosu na spoljnu površinu zida. Na 1m2 zida ima 17m dužnih spojnica.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.b)

zid od opeke

Detalj 2b. PRIPREMA ZIDA OD OPEKE ZA NANOŠENJE HIDROIZOLACIJE (TP-4MS). Sa zidova od opeka na kojima treba izvesti hidroizolaciju TP-4MS, treba sastrugati malter čeličnim struškama i čela opeke očistiti čeličnim četkama. Iz spojnica (horizontalnih i vertikalnih), ištemovati malter do dubine 1-3cm, i ivice spojnice obraditi čeličnom četkom. Površinu zida oprati vodom pod pritiskom (pritisak vodovod – ne mreže), i podlogu zasititi čistom vodom, pa tek onda nanositi prvi sloj TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS spojnice na opeci ispuniti (TP-4MS)- MALTEROM utiskivanjem špahtlama ili mistrijama – izvršiti dersovanje spojnica, MALTEROM (TP-4MS).

 • Ako je zid od opeke zidan malterom od blata (što nije redak slučaj kod starijih objekata), spojnice moramo (horizontalne i vertikalne), očistiti dublje (3-4cm), u odnosu na spoljnu ivicu površine zida.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja PRVA FAZA

 • Podloga – opeka na zidovima, ne sme da je zamašćena uljima, ostacima bitulita, bitumena ili raznim molerskim bojama. Svu tu nečistoću a i labave delove opeke (raspadanje opeke pod dejstvom vlage), odstraniti mehaničkim putem ili ručno čeličnim četkama.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja primer1

 

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.b)

zid od opeke

Detalj 3b. OBRADA ŠLICA NA SPOJU BETONSKOG PODA I ZIDA OD OPEKE. Na spoju betonskog poda i zida od opeke u uglu po obimu prostorije, ištemovati šlic – spojnicu dimenzija 2x2cm do 4x4cm, da ravnomerno zahvati pod i zid, kao na skici. Novoištemovani šlic dobro oprati vodom pod pritiskom (pritisak vodovodne mreže) i zasititi podlogu vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom TP-4MS- MALTEROM. Ukoliko nema pritiska vode može se izvesti slepi holkel od (TP-4MS)-MALTERA.

 • Na spojevima u uglu (vertikalni zid od opeke sa horizontalnim betonom poda), treba ištemovati šlic u vidu lastinog repa, s tim da šlic zahvati 1-2cm vertikalu zida 1-2cm horizontalnog podnog betona. Štemovanje šlica u uglu izvodi se kod objekata koji su napadnuti podzemnom vodom. Ukoliko objekat nije napadnut podzemnom vodom, već samo kapilarnom vlagom, ne štemujemo u uglu na spoju zida i poda šlic, već između drugog i trećeg premaza hidroizolacionim materijalom TP-4MS izvodimo slepi holkel sa zaobljenom hipotenuzom od (TP-4MS)- MALTERA.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja

 • Ukoliko je objekat napadnut vodom pod pritiskom – podzemnom vodom u uglu po vertikali između dva zida od opeke, štemujemo šlic u vidu lastinog repa, s tim što zahvatamo po širini (2-3cm) oba zida, kao na napred datom detalju.
 • Ukoliko je objekat napadnut samo kapilarnom vlagom, u uglu po vertikali između dva zida od opeke, ne štemujemo šlic, već između drugog i trećeg premaza hidroizolacionim materijalom TP-4MS izvodimo slepi holkel sa (zaobljenom hipotenuzom) od TP-4MS MALTERA.
 • Na svim spojevima zida od opeke sa betonom treba ištemovati šlic u vidu lastinog repa, s tim da šlic zahvati 1-2cm betona i zida od opeke, kao na datom detalju.
 • Oko svih prodora cevi od metala, keramike ili plastike kroz zid od opeke, po obimu cevi ištemovati šlic širine 2-3cm, i dubine od 3-7cm, kao na datom detalju.
 • Zidovi od opeke se moraju očistiti od prašine i prljavštine vodom (pritisak vodovodne mreže).
 • Kod zidova od opeke koji su zidani malterom od blata, pre pranja moramo čelo blata u spojnicama (horizontalnim i vertiklanim), premazati TEXASPENETRATOM-4MS (TP-4MS) mešavinom za prvi premaz, pa tek kada se premaz veže, možemo pristupiti pranju zidova, jer će inače pri pranju, ako ne premažemo malter od blata, u spojnicama doći do ispiranja istog.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.b)

obrada slica

Detalj 4b. OBRADA ŠLICA NA SPOJU ZIDOVA OD OPEKE U UGLU PO VERTIKALI. Na spoju zidova od opeke u uglu po vertikali ištemovati šlic dimenzija 2x2cm i 4x4cm, da ravnomerno zahvati oba zida, kao na skici. Novoištemovani šlic dobro oprati i zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom TP-4MS-MALTERA.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.b)

obrada prodora cevi kroz zid opeke

Detalj 5b. OBRADA PRODORA CEVI KROZ ZID OPEKE. Po obimu prodora cevi kroz zid opeke ištemovati šlic dubine 2 do 4cm i širine 1 do 3cm, (ovo važi kada nema velikog pritiska vode). Novoištemovani šlic dobro oprati i zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom TP-4MS-MALTEROM. Ukoliko je prodor cevi kroz zid opeke napadnut većim pritiskom podzemne vode, šlic ištemovati dubine do 7cm, i širine po obimu do 3cm. Ištemovani šlic dobro oprati podlogu zasititi vodom i izvesti prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic obraditi TP-4MS-MALTEROM i TP-WG-4MS GITOM. Ukoliko na šlic nadire voda, istu blindirati brzovezujućim materijalom TP-FI-4MS-WATERPLUG.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja

 • Kompletnu podlogu, zidove od opeke, moramo dobro oprati vodom pod pritiskom, da se odstrane sve vrste nečistoća, a samu podlogu – opeku, dobro zasititi vodom.
 • Svi ovi radovi na pripremi podloge (1b) za opeku, moraju se izvesti na celokupnoj površini zidova, ne sme se ništa preskočiti. Hidroizolacija je kao lonac sa mlekom: ako ima jedna rupa na loncu, iscure mleko.
 • Najveći interes za dobru izolaciju ima investitor, budući korisnik objekta i graditelj (izvođač), te je potrebno da obezbede stručan nadzor koji će brinuti o kvalitetu izvođenja i potpunom pridržavanju majstora – izvođača tehnološkim uputstvima proizvođača materijala.

 

 

pripremna faza radova 1c

PRESEK C-C

SANACIJA HIDROIZOLACIJE PODRUMA

HIDROIZOLACIONA KADA SA TRI PREMAZA (TP-4MS)

presek c-c

Detalj 1c. IZRADA HIDROIZOLACIJE (TP-4MS) NA PODLOZI OD KAMENA. Na preseku podruma (c-c) zidanog od kamena, arapskim brojevima označeni su karakteristični detalji za prvu fazu radova (pripremni radovi) (1 b).

 • TEXASPENETRAT-4MS (TP-4MS) Hidroizolacioni premazi izvode se preko zidova od kamena, sa spoljne i unutrašnje strane objekta, zato što TP-4MS trpi pozitivni i negativni pritisak vode od 7bara, (vodeni stub od 70m visine).
 • Da bi izveli tri hidroizolaciona premaza TP-4MS, sa zidova od kamena moramo očistiti malter (100%) i odstraniti malter iz horizontalnih i vertikalnih spojnica, na zidovima u dubini 1-3cm.
 • Prednost hidroizolacionog materijala TP-4MS je laka i jednostavna sanacija prskotina, ukoliko dođe do sleganja objekta.
 • Zidovi od kamena kao podloga za izvođenje hidroizolacije TP-4MS sa tri premaza moraju biti stabilni i čvrsti, bez pojave naknadnih sleganja, naprslina, pukotina, i savesno pripremljeni, po uputstvu i tehnologiji za ovu vrstu radova.
 • Prva faza radova (pripremni radovi) prema tehnologiji izvođenja visokovredne penetrirajuće hidroizolacije TP-4MS sa tri premaza četkom direktno na podlogu (zidove od kamena), izuzetno je važna, jer od pripreme podloge zavisi da li će se ostvariti potpuna athezija tri sloja TP-4MS za podlogu (kamen) i penetrirati u istu.
 • Efekat delovanja hidroizolacionog materijala TP-4MS će izostati ukoliko je podloga (kamen) zamaščena, zauljena, zaprljana bitumenom i bitlitom, bojom ili je kamen jako porozan, male čvrstoće kod postojećih objekata, te se raspada na dodir ruke. Te delove moramo mehaničkim putem odstraniti.
 • U pripremi podloge za nanošenje hidroizolacionog premaza TP-4MS na kamen, izvođači se moraju pridržavati uputstava proizvođača materijala i u potpunosti poštovati tehnologiju pripreme podloge.
 • Priprema podloge je najvažnija faza rada u tehnologiji izvođenja tri premaza TEXASPENETRATOM- 4MS (TP-4MS). Kako je jedan stari iskusan majstor hidroizolater konstatovao: “Dobro urađena (1a) prva faza radova – priprema podloge je 90% gotovog posla”.

 

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.c)

zid od kamena

Detalj 2c. PRIPREMA ZIDA OD KAMENA ZA NANOŠENJE HIDROIZOLACIJA TP-4MS. Sa zidova od kamena na kojima treba izvesti hidroizolaciju TP-4MS treba sastrugati malter čeličnim struškama i čela kamena očistiti čeličnom četkom. Iz spojnica (horizontalnih i vertikalnih) ištemovati malter do dubine 1-3cm, i ivice spojnica obraditi čeličnom četkom. Površinu zida oprati vodom pod pritiskom (pritisak vodovodne mreže), i podlogu zasititi vodom pa tek onda nanositi prvi sloj TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS spojnice na kamenu ispuniti (TP-4MS)-MALTEROM utiskivanjem špahtlama i mistrijama (izvršiti dersovanje spojnica).

 • Premazi TP-4MS moraju se nanostiti direktno na kamen. Sa zidova od kamena prvo moramo ručno ili mašinski odstraniti sav malter, bilo da je isti krečeni, produženi ili cementni.
 • Sve spojnice-fuge (na zidovima od kamena) horizontalne ili vertikalne, očistiti od maltera u dubini od 1-3cm, u odnosu na spoljnu površinu zida.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja

 • Ako je zid od kamena zidan malterom od blata (što nije redak slučaj kod starijih objekata), spojnice moramo (horizontalne i vertikalne) očistiti dublje, (3-5cm) u odnosu na spoljnu ivicu površine zida. Isto važi i za malter u spojnicama koji je loše marke, pa se na dodir raspada.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja

 

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.c)

obrada slica kamen

Detalj 3c. OBRADA ŠLICA NA SPOJU BETONSKOG PODA I ZIDA OD KAMENA. Na spoju betonskog zida i zida od kamena u uglu po obimu prostorije ištemovati šlic – spojnicu dimenzija 2x2cm do 4x4cm, da ravnomerno zahvati pod i zid, kao na skici. Novoištemovani šlic dobro oprati vodom pod pritiskom (pritisak vodovodne mreže) i zasititi podlogu vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom TP-4MS-MALTEROM.

 • Po obijanju maltera sa zidova od kamena, kompletnu površinu zida i ivica u spojnicama mehanički, ručno ili mašinski obraditi čeličnom četkom da se odstrani sva prljavština i labavi delovi.
 • Podloga – kamen na zidovima ne sme da je zamašćena uljima, ostacima biltulita, bitumena ili raznim molerskim bojama. Svu tu nečistoću, a i labave delove kamena (raspadanje kamena pod dejstvom vlage), odstraniti mehaničkim putem ili ručno čeličnim četkama.
 • Na spojevima u uglu (vertikalni zid od kamena), sa horizontalnim betonom poda, treba ištemovati šlic u vidu lastinog repa, s tim da šlic zahvati 1-3 cm vertikalu zida, 1-3cm horizontalnog podnog betona, kao na datom detalju (štemovanje šlica u uglu izvodi se kod objekata koji su napadnuti podzemnom vodom). Ukoliko objekat nije napadnut podzemnom vodom, već samo kapilarnom vlagom, ne štemujemo na uglu poda i zida šlic, već između drugog i trećeg premaza hidroizolacionim materijalom TEXASPENETRAT-4MS izvodimo slepi holkel (sa zaobljenom hipotenuzom) od TP-4MS MALTERA, kao na datom detalju.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja

 • Ukoliko je objekat napadnut vodom pod pritiskom – podzemnom vodom u uglu po vertikali, između dva zida od kamena štemujemo šlic u vidu lastinog repa, s tim što zahvatamo po širini 1-3cm oba zida.
 • Ukoliko je objekat napadnut samo kapilarnom vlagom, u uglu po vertikali između dva zida od kamena, ne štemujemo šlic, već između drugog i trećeg premaza hidroizolacionim materijalom TP-4MS izvodimo slepi holkel (sa zaobljenom hipotenuzom) od TP-4MS-MALTERA, kao na datom detalju.
 • Na svim spojevima zida od kamena sa betonom treba ištemovati šlic u vidu lastinog repa, s tim da šlic zahvati 1-3cm betona i zida od kamena.
 • Oko svih prodora cevi od metala, keramike ili plastike, kroz zid od kamena po obimu cevi ištemovati šlic širine 2-5cm, i dubine 3-7cm.
 • Zidovi od kamena se moraju očistiti od prljavštine i prašine vodom (pritisak vodovodne mreže).
 • Kod zidova od kamena koji su zidani malterom od blata, pre pranja moramo čelo blata u spojnicama (horizontalnim i vertiklanim), premazati TEXASPENETRATOM-4MS (TP-4MS)  mešavinom za prvi premaz, pa tek kada se premaz veže, možemo pristupiti pranju zidova, jer će inače pri pranju, ako ne premažemo malter od blata, u spojnicama doći do ispiranja istog.

 

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.c)

obrada lica na spoju zidova od kamena

Detalj 4c. OBRADA ŠLICA NA SPOJU ZIDOVA OD KAMENA U UGLU PO VERTIKALI. Na spoju zidova od kamena u uglu po vertikali ištemovati šlic dimenzija 2x2cm do 4x4cm, da ravnomerno zahvati oba zida, kao na skici. Novoištemovani šlic dobro oprati i zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom sa TP-4MS-MALTEROM.

PRVA FAZA- PRIPREMNI RADOVI (TP-4MS) (1.c)

obrada prodora cevi kroz zid od kamena

Detalj 5c. OBRADA PRODORA CEVI KROZ ZID OD KAMENA. Po obimu prodora cevi kroz zid od kamena ištemovati šlic dubine 2-4cm i širine 1-3 cm, (ovo važi kada nema velikog pritiska vode). Novoištemovani šlic dobro oprati i zasititi vodom, pa tek onda izvoditi prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic popuniti utiskivanjem špahtlom ili mistrijom sa TP-4MS-MALTEROM. Ukoliko je prodor cevi kroz zid od kamena napadnut većim pritiskom podzemne vode, šlic ištemovati dubine do 7cm, i širine po obimu do 3cm. Ištemovani šlic dobro oprati, podlogu zasititi vodomi izvesti prvi premaz TP-4MS. Između drugog i trećeg premaza TP-4MS šlic obraditi TP-4MS-MALTEROM i TP-WG-4MS GITOM. 

 • Kompletnu podlogu, zidove od kamena, moramo dobro oprati vodom pod pritiskom, da se odstrane sve vrste nečistoća, a samu podlogu, dobro zasititi čistom vodom. Svi ovi radovi na pripremi podloge (1.c) za zidove od kamena, moraju se izvesti na celokupnoj površini zidova, ne sme se ništa preskočiti jer po rečima jednog starog iskusnog majstora hidroizlatera: “Hidroizolacija je kao lonac sa mlekom. Ako ima jednu rupu, iscure mleko iz lonca.” Zato u pripremnim radovima ne smemo ni jedan detalj preskočiti. Svaki, pa i najmanji detalju ima trajan uticaj na kvalitet hidroizolacije. Možemo kompletno podrumsku prostoriju dobro odraditi, podove i zidove, izvesti kompletnu hidroizolacionu kadu, a na jednom prodoru cevi kroz zid od kamena koju nismo obradili, može u podrum da ulazi voda. Izvođači radova moraju biti savesni. Radove mogu izvoditi i majstori niže kvalifikacije, ali savesno i u svemu po uputstvu i tehnologiji datoj od proizvođača materijala.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja

 

 

pripremna faza radova 1d

Pre nanošenja tri hidroizolaciona premaza sa TEXASPENETRATOM-4MS -om:

U prvu fazu (pripremnih radova) (1d) spada spada zaptivanje lokalnih prodora vode, ako ih ima.

Zaptivanje lokalnih prodora vode izvodi se pomoću hidroizolacionog materijala koji pripada paleti materijala TEXASPENETRAT-3 FAST IMPACT-4MS-WATERPLUG.

fast impact

ZAPTIVANJE LOKALNIH PRODORA VODE 

Detaljno uputstvo za zaptivanje lokalnih prodora vode dato je u uputstvu za rad sa brzovezujućim hidroizolacionim materijlom 3.) TP-FI-4MS-WATERPLUG.

fast impact primeri

 

 

 

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 

IZVOĐENJE VISOKOVREDNE PENETRIRAJUĆE HIDROIZOLACIJE (TP-4MS)

SA TRI PREMAZA ČETKOM DIREKTNO NA PODLOGU – BETON, OPEKU ILI KAMEN

faza 2 radova

faza radova 2e

PRVI PREMAZ

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM 1.) TEXASPENETRAT-4MS

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 • Po savesnom obavljenim pripremnim radovima – prva faza radova (1 a,b,c,d) na betonu, opeci ili kamenu, pristupamo drugoj fazi radova: (2e) – izradi prvog premaza četkom sa hidroizolacionim materijalom TP-4MS. Prvi premaz (prajmer sloj), je u setu premaza hidoroizolacionog sistema TEXASPENETRAT.

 

 

TEHNOLOGIJA SPRAVLJANJA MATERIJALA

ZA PRVI PREMAZ (PRAJMER SLOJ) (2.e)

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM TP-4MS:

spravljanje materijala

 • Da bi pipremili masu za prvi premaz (prajmer sloj) hidroizolacionim materijalom TP-4MS, koristimo dve suve komponente: hidroizolacioni koncentar TP-4MS i svež portland cement PC450 sa dodatkom čiste vode.

 

 TABELA 1  

SASATAV SUVE MEŠAVINE ZA PRVI PREMAZ TP-4MS

 1.  4-5 težinskih delova hidroizolacionog koncentarata TEXASPENETRAT-4MS -(TP-4MS)
 2. 100 težinskih delova svežeg portland cementa PC450
 • Suve komponente u težinskim odnosima datim u TABELI 1 za prvi premaz –TP-4MS (prajmer sloj): Hidroizolacioni koncentarat TP-4MS i svež portland cement PC450 više puta dobro promešati u suvom stanju da se izjednači. Suvi mešung pripremamo na suvoj podlozi (PE-folija raširena po podu). Ako je manja količina suve mešavine, istu mešamo mistrijom, a ako je u pitanju veća količina, isti mešamo lopatama, prebacujući suvu mešavinu 3-4 puta sa gomile na gomilu. Može se pripremiti veća količina suve mešavine.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 • Deo dobro promešane suve mešavine za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) staviti u metalnu ili plastičnu čistu posudu (kofu) i dodavati čistu vodu uz stalno mešanje da se dobije gušća pasta (šlema), pogodna za nanošenje četkama oštrih vlakana od žilica ili plastike na podlogu.
 • Masu mešamo bor – mašinom sa mikser nastavkom sporohodno 400-600 obrtaja u minutu.
 • Izmešamo gušću pastu (šlemu) za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) ostavimo da odstoji 4-5 minuta pa ponovo izmešemo mikserom uz eventualni manji dodatak vode da se dobije masa ujednačene konzistencije koja, kada postavimo četku vertikalno, da se preko žilica – plastičnih vlakana oslanja na gornju površinu izmešane mase, ne sme da potone u istu, već treba da stoji na masi. Masa je spremna za ugradnju – premazivanje podloge (betona, opeke ili kamena).
 • Napomena: Naši majstori – izolateri u većini slučajeva ne mešaju masu bor – mašinom koja ima mikser nastavak, već običnom drvenom letvom, i to veoma uspešno, već tridesetak godina.

 

 

TEHNOLOGIJA SPRAVLJANJA MATERIJALA

ZA PRVI PREMAZ  (2 e) (PRAJMER SLOJ)

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM TP-4MS

PRIMERI IZVOĐAČA PRAKTIČARA

 • I PRIMER : Priprema suve mešavine za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj). Na tačno izmerenu količinu 4kg svežeg portland cementa PC450 dodamo 160-200gr hidroizolacionog koncentarta u prahu TP-4MS, dobro promešamo mistrijom na suvoj podlozi, da se suva masa izjednači. Suvu, dobro promešanu masu sipamo u plastičnu čistu posudu (kofu) i dodajemo polako, uz mešanje, čistu vodu (1l). Suvu mešavinu mešamo bor – mašinom sa mikser nastavkom sporohodno, 400-600 obrataja u minutu. Izmešanu gušću pastu (šlemu) za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) ostavimo da odstoji 4-5 minuta, da bi se postiglo potpuno vlaženje čestica suvog materijala, pa ponovo izmešamo mikserom uz eventualni manji dodatak čiste vode, da se dobije masa ujednačene konzistencije, koja kada postavimo četku vertikalno, da se preko žilica-plastičnih vlakana oslanja na gornju površinu izmešane mase, ne sme da potone u istu, već treba da stoji na masi. Masa je spremna za ugradnju premazivanje podloge. Mešavinom sastavljenom od 4kg svežeg portland cementa PC450 i 160-200gr hidroizolacionog koncentarata u prahu TP-4MS i cca 1l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati 3,00m² do 3,20m² u jednom sloju.
 • II PRIMER: Mešavinu za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) sastavljenom od: 10kg svežeg portland cementa PC450 i 400-500gr hidroizolacionog koncentarata u prahu TP-4MS sa dodatkom cca 2,5l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 7,5m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.
 • III PRIMER: Mešavinu za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) sastavljenom od: 25kg svežeg portland cementa PC450 i 1,00 -1,25kg hidroizolacionog koncentarata TP-4MS sa dodatkom cca 6,5l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 18,50m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.
 • IV PRIMER: Mešavinu za (prvi premaz) TP-4MS (prajmer sloj) sastavljenom od: 50kg svežeg portland cementa PC450 i 2,00 -2,50kg hidroizolacionog koncentarata TP-4MS sa dodatkom cca 13l čiste vode može se  četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 37,00m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.
 • V PRIMER : Mešavinu za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) sastavljenom od: 100kg svežeg portland cementa PC450 i 4,00 -5,00kg hidroizolacionog koncentarata TP-4MS sa dodatkom cca 26l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 74,00m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.

 

 

(5 c) TP-P-ACRYL 90-4MS (TP-A-4MS)

SKRAĆENI NAZIV – ACRYL 90

PRAKTIČNA PRIMENA KOD MEŠAVINE HIDROIZOLACIONOG MATERIJALA TP-4MS

 • ACRYL 90 je tečni aditiv (bele boje) koji se dodaje u vodu sa kojom se priprema masa za hidroizolacione premaze (1) TP-4MS i (1b) TP-4MS a koristi se za poboljšanje athezije i ugradljivosti, te daje elastičnost premazima i malterima TP-4MS.
 • ACRYL 90 se meša sa vodom i dodaje u suvi mešung za pripremu mase za premaze TP-4MS.

acryl 90

 • U navedenom V PRIMERU izvođača praktičara da bi pripremili mešung, potrebno je 26l čiste vode tj. 26l tečnosti u vodu dodajemo ACRYL 90 i to u sledećoj srazmeri: ACRYL 90 /voda =1:3.
 • U razmeri 1:3 to je 6,5l ACRYL 90 + 19,5l čiste vode kada dobro izmešamo, dobijemo 26l tečnosti za spravljanje mešunga TP-4MS u datom V PRIMERU.
 • Ukoliko nam je zbog stanja objekta, pukotina, riseva i diletacija potrebna veća elastičnost, razmeru ACRYL 90/voda možemo povećati na 1:2 i 1:1.
 • Vreme manipulacije mešavinom za prvi premaz TP-4MS (prejmer sloj) je maksimum 30 minuta. Od momenta spravljanja mešavine istu moramo ugraditi za 25-30 minuta, jer će posle tog vremena početi da vezuje, a ne smemo je naknadno razblaživati vodom.
 • Kraj prvog vezivanja (prvog premaza) TP-4MS (prajmer sloja) je u rasponu 300-500 minuta, u zavisnosti od temperature podloge i ambijentalne temperature vazduha.

 

TEHNOLOGIJA UGRADNJE MATERIJALA TP-4MS

PRVI PREMAZ (PRAJMER SLOJ) (2e)

 • Podloga za nanošenje prvog premaza (prajmer sloja) sa hidroizolacionim materijalom TP-4MS -om, bilo da je to beton, opeka i kamen, mora biti pripremljena po datom uputstvu i mora biti zasićena čistom vodom.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 • Mešavina za premazivanje prvog premaza TP-4MS (prajmer sloja) mora biti pripremljena po već datom uputstvu.
 • Kada je u pitanju konzistencija mešavine za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj), jedan stari dobar majstor hidroizolater, izvođač hidroizolacionog sistema TEXASPENETERT-4MS simpatično je konstatovao u svom majstorskom žargonu da je mešavina TP-4MS najbolja ako je gustine kao domaći jogurt ili puter.
 • Prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) nanosimo na podlogu (beton, opeku ili kamen) većom četkom od plastičnih ili vlakana od žilice.

 

DRUGA FAZA- PRVI PREMAZ TP-4MS-om (2.e)

izrada prvog premaza

DETALJ 1e: IZRADA PRVOG PREMAZA TP-4MS (PRAJMER SLOJA) NA SEGREGIRANIM DELOVIMA BETONA. 

 

 • Tokom ugradnje, masu mešati više puta da ne dođe do sleganja komponenti na dno posude. Četka za premaz se umače u žitku masu i utrljava snažno pod pritiskom u podlogu (beton, opeku ili kamen) u dužini kretanja četke 25-30cm i vraća unazad po istom tragu, po horizontali, odnosno po vertikali.
 • Premazi kod hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT-4MS se rade unakrsno. Ako prvi premaz premazujemo pokretima četke po horizontali onda, drugi premaz mažemo po vertikali, a treći horizontalnim pokretima četke.
 • Napomena: Sva tri premaza kod hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT-4MS su debljine cca 3mm pa je za izvođača važna napomena da se četka tokom rada utrljava snažno pod pritiskom u podlogu (beton, opeku ili kamen).

 

DRUGA FAZA- PRVI PREMAZ TP-4MS-om (2.e)

prvi premaz na istemovanom slicu

DETALJ 2e: IZRADA PRVOG PREMAZA TP – 4MS (PRAJMER SLOJA) NA IŠTEMOVANOM ŠLICU KOD RASPONKE (DRVENE, PLASTIČNE I METALNE). ISTO VAŽI I ZA ARMATURU ILI ŽICU KOJA PRODIRE KROZ BETON.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 

DRUGA FAZA- PRVI PREMAZ TP-4MS-om (2.e)

prvi premaz na istemovanom slicu po obimu cevi koja prodire kroz zid

DETALJ 3e: IZRADA PRVOG PREMAZA TP-4MS (PRAJMER SLOJA) UNUTAR IŠTEMOVANOG ŠLICA PO OBIMU CEVI KOJA PRODIRE KROZ BETONSKI ZID. 

 

DRUGA FAZA- PRVI PREMAZ TP-4MS-om (2.e)

prvi premaz na istemovanog slica po uglu

DETALJ 4e: IZRADA PRVOG PREMAZA TP-4MS (PRAJMER SLOJA) UNUTAR IŠTEMOVANOG ŠLICA U UGLU NA SPOJU BETONSKOG PODA I ZIDA.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 • Najvažnija napomena za savesne izvođače je da podloga treba da bude potpuno premazana prvim premazom, jer hidroizolaciju moramo izvoditi 100% savesno. Podvucimo ponovo da je hidroizolacija kao lonac sa mlekom: Ako na loncu ima samo jedna rupa, iscure mleko iz lonca.
 • Sve delove podloge, bilo da je u pitanju beton, opeka ili kamen, moramo premazati i to ne samo ravne površine podloge već i sve šliceve, fuge i spojnice. Na opeci ili kamenu mora se premazati unutar ištemovane spojnice (čelo postojećeg maltera u spojnici) gornja i donja površina spojnice – fuge ili šlica što je dato u detaljima.
 • Nanošenje prvog premaza TP-4MS (prajmer sloja) a i ostalih premaza sa hidroizolacionim materijalom TP-4MS ne smemo izvoditi na zamrznutoj podlozi (betonu, opeci ili kamenu) ili ako je temperatura u prostoru u kome izvodimo radove ispod 5°C ili se očekuje da će ista pasti ispod 5°C tokom 48h od nanošenja premaza.
 • Izbegavati nanošenje prvog premaza TP-4MS (prajmer sloja) a i ostalih premaza sa hidroizolacionom materijalom TP-4MS na temperaturi većoj od 25°C (pod direktnim sunčevim svetlom). U tom slučaju premaz moramo zaštititi mokrim platnom – sargijom ili ga konstantno, kad počne da vezuje, orošavamo vodom.
 • Naneseni prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) a i ostale premaze, sa hidroizolacionom materijalom TP-4MS moramo posle nanošenja za 240-300 minuta orošavati, kvasiti čistom vodom da ne pobele – pregore.

 

DRUGA FAZA- PRVI PREMAZ TP-4MS-om (2.e)

prvi premaz na istemovanog slica po uglu

DETALJ 5e: IZRADA PRVOG PREMAZA TP-4MS (PRAJMER SLOJA) UNUTAR IŠTEMOVANOG ŠLICA U UGLU NA SPOJU BETONSKOG PODA I ZIDA. 

 

 • Utrošak materijala za sva tri premata TP-4MS na jedan metar kvadratni podloge je 160-200gr hidroizolacionog koncentarta TP-4MS, 4kg svežeg portland cementa PC450 i 1,60kg kvarcnog peska, granulacije 0,3-0,8mm.
 • Preko prvog premaza TP-4MS (prajmer sloj) može se izvoditi drugi sloj posle 24h. (Pre nanošenja drugog sloja, prvi sloj orositi čistom vodom).
 • Hidroizolaciju TP-4MS možemo izvesti direktno preko svežeg betona tokom izvođenja podne ploče. Dok majstori ravnaju ravnjačom, svež beton pospemo sa 5,76kg/m² suvom mešavinom TP-4MS i dobro isperdašimo metalnom gletericom. Suva mešavina TP-4MS za 1m² svežeg podnog betona sastavljena je od: 4kg cementa PC450, 160gr hidroizolacionog koncentrata TP-4MS i 1,6kg kvarcnog peska (granulacije 0,3-0,8mm). Ovim postupkom izrade hidroizolacije TP-4MS preko svežeg betona skraćujemo vreme izrade. Ne moramo izvoditi 3 premaza kao kod postojećih betonskih površina.

 

 

 

faza radova 2f

DRUGI PREMAZ

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM (1) TEXASPENETRAT-4MS

 • Pošto smo u svemu prema datoj tehnologiji savesno i kvalitetno izveli prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) mešavinom hidroizolacionog materijala TEXASPENETRAT-4MS, nakon 24h možemo izvoditi drugi premaz mešavinom hidroizolacionog materijala TEXASPENETRAT-4MS.
 • Pre nanošenja drugog premaza TP-4MS podlogu prvog premaza TP-4MS (prajmer sloja) orositi, nakvasiti čistom vodom.
 • Voda od kvašenja – orošavanja prvog premaza TP-4MS (prajmer sloja) koja se zadržala u depresijama na podu mora se ukloniti sunđerom, pa tek onda pristupamo izvođenju drugog premaza TP-4MS.

 

TEHNOLOGIJA SPRAVLJANJA MATERIJALA

DRUGI PREMAZ (2f)

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM TP-4MS

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 • Da bismo pripremili masu za drugi premaz (2f) hidroizolacionim materijalom TP-4MS koristimo tri suve komponente: hidroizolacioni koncentrat TP-4MS, svež portland cement (PC450) i čisti suvi kvarcni pesak granulacije 0,3-0,8mm sa dodatkom čiste vode.

 

TABELA 2

 SASTAV SUVE MEŠAVINE ZA DRUGI PREMAZ TP-4MS-om

 1. 4-5 težinskih delova hidroizolacionog koncentrata TEXASPENETRAT-4MS – (TP-4MS)
 2. 100 težinskih delova svežeg portland cementa PC450
 3. 40 težinskih delova čistog suvog kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm

 

 • Suve komponente u težinskim odnosima datim u TABELI 2 za drugi premaz: hidroizolacioni koncentrat TP-4MS, svež portland cement PC450 i čist suvi kvarcni pesak granulacije 0,3-0,8mm više puta dobro promešati u suvom stanju da se masa dobro izjednači. Suvi mešung pripremamo na suvoj podlozi (PE-folija raširena po podu). Ako je manja količina suve mešavine, istu mešamo mistrijom, a ako je u pitanju veća količina, istU mešamo lopatama, prebacujući suvu mešavinu 3-4 puta sa gomile na gomilu. Može se pripremiti veća količina suve mešavine.
 • Deo dobro promešane suve mešavine za drugi premaz staviti u metalnu ili plastičnu čistu posudu (kofu) i dodavati čistu vodu uz stalno mešanje da se dobije gušća pasta (šlema), pogodna za nanošenje četkama oštrih vlakana od žilica ili plastike na podlogu – prvi premaz TP-4MS.
 • Masu mešamo bor – mašinom sa mikser nastavkom sporohodno 400-600 obrtaja u minutu.
 • Izmešamo gušću pastu (šlemu) za drugi premaz ostavimo da odstoji 4-5 minuta pa ponovo promešemo mikserom uz eventualni manji dodatak vode da se dobije masa ujednačene konzistencije koja, kada postavimo četku vertikalno, da se preko žilica – plastičnih vlakana oslanja na gornju površinu promešane mase, ne sme da potone u istu, već treba da stoji na masi. Masa je spremna za ugradnju premazivanje podloge (izvođenje drugog premaza).
 • Napomena: Kod nas na brdovitom Balkanu, naši majstori izolateri u mnogo slučajeva ne mešaju masu bor – mašinom koja ima mikser nastavak, već običnom drvenom letvom, i to veoma uspešno, već tridesetak godina.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 

TEHNOLOGIJA SPRAVLJANJA MATERIJALA ZA DRUGI PREMAZ (2e)

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM TP-4MS

PRIMERI IZVOĐAČA PRAKTIČARA

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 • I PRIMER: Priprema suve mešavine za drugi premaz. Na tačno izmerenu količinu 4kg svežeg portland cementa PC450 i 160-200gr hidroizolacionog koncentrata u prahu TP-4MS dodamo 1,6kg suvog čistog kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm, dobro promešamo mistrijom na suvoj podlozi da se masa izjednači. Suvu, dobro promešanu masu sipamo u plastičnu čistu posudu (kofu) i dodajemo polako, uz mešanje, čistu vodu 1,4l. Suvu mešavinu mešamo bor – mašinom sa mikser nastavkom (sporohodno 400-600 obrtaja u minutu). Izmešanu gušću pastu (šlemu), za drugi premaz ostavimo da odstoji 4-5 minuta da bi se postiglo potpuno vlaženje čestica suvog materijala, pa ponovo izmešamo mikserom uz eventualni manji dodatak čiste vode da se dobije masa ujednačene konzistencije kada postavimo četku vertikalno, da se preko žilica – plastičnih vlakana oslanja na gornju površinu izmešane mase, ne sme da potone u istu, već treba da stoji na masi. Masa je spremna za ugradnju premazivanje preko podloge prvog premaza (prajmer sloja).

Mešavinom sastavljenom od 4kg svežeg portland cementa PC450, 160-200gr hidroizolacionog koncentrata u prahu TP-4MS, 1,6kg suvog čistog kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm i cca 1,4l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati 3,00m² do 3,20m² u jednom sloju.

Napomena: Naši domaći dunđeri, iskusni izolateri, ne mere suve komponente vagom. 4kg cementa su dve fangle cementa (fangle maksimalno napunjene – oformi se kupa). Jedna fangla napunjena kvarcnim peskom do gornje ivice pa poravnata je 1,6kg kvarcnog peska. Da bi izmerili 160-200gr hidroizolacionog koncentrata u prahu, koriste plastičnu čašicu od jogurta (jedna plastična čaša od jogurta je 160-200gr hidroizolacionog koncentrata u prahu TP-4MS). Ova praktična mera se pokazala u praksi uspešna i kvalitetna.

 • II PRIMER: Mešavinom za drugi premaz sastavljenom od: 10kg svežeg portland cementa PC450, 400-500gr hidroizolacionog koncentrata TP-4MS i 4kg suvog čistog kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm sa dodatkom cca 3,5l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 7,5m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.
 • III PRIMER: Mešavinom za drugi premaz sastavljenom od: 25kg svežeg portland cementa PC450, 1-1,25kg hidroizolacionog koncentrata TP-4MS i 10kg suvog čistog kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm sa dodatkom cca 9,5l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 18,50m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.
 •  IV PRIMER: Mešavinom za drugi premaz sastavljenom od: 50kg svežeg portland cementa PC450, 2-2,5kg hidroizolacionog koncentrata TP-4MS i 4kg suvog čistog kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm sa dodatkom cca 18l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 37,00m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.
 •  V PRIMER: Mešavinom za drugi premaz sastavljenom od: 100kg svežeg portland cementa PC450, 4-5kg hidroizolacionog koncentrata TP-4MS i 4kg suvog čistog kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm sa dodatkom cca 36l čiste vode može se četkom preko ravne betonske podloge premazati oko 74,00m² u jednom sloju. Tehnologija spravljanja mešavine ista je kao kod PRVOG PRIMERA.

 

 

(5 c) TP-P-ACRYL 90-4MS (TP-A-4MS)

SKRAĆENI NAZIV ACRYL 90

 • ACRYL 90 je tečni aditiv bele boje koji se dodaje u vodu sa kojom se priprema masa za hidroizolacione premaze (1) TP-4MS i (1b) TP-4MS a koristi se za poboljšanje athezije i ugradljivosti, te daje elastičnost premazima.
 • ACRYL 90 se meša sa vodom i dodaje u suvi mešung za pripremu premaza TP-4MS.
 • U primeru V  da bismo pripremili mešavinu, potrebno je 36l čiste vode tj. 36l tečnosti, u vodu dodajemo ACRYL 90 i to u razmeri: ACRYL 90 /voda =1:3.
 • U razmeri 1:3 9l ACRYL 90 + 27l čiste vode kada dobro promešamo, dobijamo 36l tečnosti za spravljanje mešunga TP-4MS u primeru V.
 • Ukoliko nam treba veća elastičnost premaza (u zavisnosti od namene objekta), povećava se količina ACRYL 90, pa je razmera ACRYL 90/ voda = 1:2.
 • U razmeri 1:2, 12l ACRYL 90 + 24l čiste vode kada dobro promešamo dobijamo 36l tečnosti za spravljanje mešunga TP-4MS u primeru V.
 • Ukoliko nam treba velika elstičnost premaza, kao što je slučaj kod pukotina, riseva i diletacija, količina ACRYL 90 se povećava pa je razmera ACRYL 90 /voda =1:1.
 • U razmeri 1:1, 18l ACRYL 90 + 18l čiste vode kada dobro promešamo dobijamo 36l tečnosti za spravljanje mešunga TP-4MS u primeru V.

acryl 90

 • Zapreminska težina mešavine za drugi premaz TP-4MS je 2,08kg/m².
 • Vreme manipulacije mešavinom za drugi premaz TP-4MS je maksimum 30 minuta. Od momenta stavljanja mešavine istu moramo ugraditi za 25-30 minuta, jer će posle tog vremena početi da se vezuje, a ne smemo je naknadno razblaživati vodom.
 • Kraj prvog vezivanja drugog premaza je u rasponu 300-500 minuta u zavisnosti od temperature podloge i temperature vazduha.

texaspenetrat tehnologija izvodjenja druga faza radova

 

 

TEHNOLOGIJA UGRADNJE MATERIJALA ZA

DRUGI PREMAZ TP-4MS-om

 • Drugi premaz hidroizolacionog materijala TP-4MS nanosimo (premazujemo četkom) preko prvog premaza (prajmer sloja) koji je odstojao 24h i koji prvo orosimo – nakvasimo čistom vodom.

 

DRUGA FAZA- DRUGI PREMAZ TP-4MS-om (2.e)

izrada drugog premaza

DETALJ 1f: IZRADA DRUGOG PREMAZA (2 f) NA ZIDU OD OPEKE

 • Mešavina za premazivanje drugog premaza TP-4MS mora biti pripremljena u svemu prema već datom uputstvu.
 • Kada je u pitanju konzistencija mešavine za drugi premaz TP-4MS, jedan stari dobar majstor hidroizolater, izvođač hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT-4MS simpatično je konstatovao u svom majstorskom žargonu da je mešavina TP-4MS najbolja ako je gustine kao dobar domaći jogurt ili puter.
 • Drugi premaz TP-4MS nanosimo na podlogu prvi premaz TP-4MS – (prajmer sloj) većom četkom od plastičnih ili vlakana od žilica.
 • Tokom ugradnje, pripremljenu mešavinu za drugi premaz TP-4MS mešati više puta da ne dođe do sleganja težih komponenti na dno kofe u kojoj mešamo.
 • Četka za premaz se umače u žitku masu i utrljava snažno pd pritiskom u podlogu (beton, opeku ili kamen), u dužini kretanja četke 25-30cm, i vraća unazad po istom tragu, po horizontali odnosno vertikali.
 • Premazi kod hidroizolacionog sistema TEXASPENETRATA-4MS se rade unakrsno, Ako prvi premaz premazujemo pokretima četke po horizontali, onda drugi premaz mažemo po vertikali, a treći horizontalnim pokretima četke.
 • Napomena:  Sva tri premaza kod hidroizolacionog sistema TEXASPENETRATA-4MS su debljine cca 3mm pa je za izvođače važna napomena da se četka tokom rada utrljava snažno pod pritiskom u podlogu.
 • Najvažnija napomena za savesne izvođače je da podloga treba da bude potpuno premazana drugim premazom, jer hidroizolaciju moramo izvoditi 100% savesno. Podvucimo da je hidroizolacija kao lonac sa mlekom: ako na loncu ima samo jedna rupa, iscure mleko iz lonca.
 • Sve delove podloge, bilo da je u pitanju beton, opeka ili kamen moramo premazati i to ne samo ravne površine podloge već i sve šliceve, fuge i spojnice. Na opeci ili kamenu mora se premazati unutar ištemovane spojnice (čelo postojećeg maltera u spojnici) gornja i donja površina spojnice  – fuge ili šlice, što je dato u detaljima.
 • Nanošenje drugog premaza i ostalih premaza sa hidroizolacionim materijalmo TP-4MS ne smemo izvoditi na zamrznutoj podlozi (betonu, opeci ili kamenu) ili ako je temperatura u prostoru u kome izvodimo radove ispod 5°C ili se očekuje da će ista pasti ispod 5°C tokom 48h od nanošenja premaza.
 • Izbegavati nanošenje drugog premaza i ostalih premaza sa hidroizolacionim materijalom TP-4MS na temperaturi od 25°C (pod direktnim sunčevim svetlom). U tom slučaju premaz moramo zaštititi mokrim platnom – sargijom ili ga konstantno, kada počne da se vezuje, orošavamo vodom.

 

DRUGA FAZA- DRUGI PREMAZ TP-4MS-om (2.e)

izrada drugog premaza na zidu od opeke

DETALJ 2f: IZRADA DRUGOG PREMAZA (2 f) NA ZIDU OD OPEKE

 • Utrošak materijala za sva tri premaza na 1m² podloge je: 160-200gr TP-4MS, 4kg svežeg portland cementa PC450 i 1,6kg kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm.
 • Preko drugog premaza mogu se nastaviti dalje radovi posle 24h.

 

 

 

texaspenetrat tehnologija -izvodjenja 3G

 • Pre nanošenja TP MALTERA i trećeg premaza TP-4MS ugrađujemo (4)TP-WG-4MS git koji ima veoma široku primenu, ali je pre svega namenjen za gitovanje prodora cevi od plastike, gusa, metala, lima i keramike kroz zidove, podove i plafone od betona, opeke i kamena. Koristi se i za gitovanje diletacija i pukotina na podlozi od betona, opeke i kamena.

tp watergit

 • KARAKTERISTIKE: Elastičan je, ostvaruje dobru atheziju sa podlogom, dobro prijanja za beton, opeku i kamen, cementni malter, plastiku, gus, pocinkovani i bakarni lim, za brzovezujući materijal (3)TP-FI-4MS, za TEXASPENETRAT MALTER i TEXASPENETRAT premaze. Kada git ugradimo po obimu cevi u šlic na prodoru kroz zid ili u diletaciju, pa ga odozgo zatvorimo TEXASPENETRAT MALTEROM, ostaje bez prisustva vazduha i biće trajno elastičan.
 • PRIPREMA ZA UGRADNJU: Git pre ugradnje dobro izmešati mikserom ili mistrijom do ujednačene konzistencije. Git razređujemo manjim dodavanjem tečnog otapala WG. Ukoliko na gradilištu nemamo otapalo WG, git se može razrediti sa malo benzina. Ako nam treba git gušće konzistencije u isti dodamo malo portland cementa.

tp watergit primer

 • PRAKTIČNI PRIMERI PRIMENE (4.) TP-WG-4MS a.)prodor cevi kroz zid opeke, b.)dilatacija u betonu, c.)slivnik u betonskom podu, d.)prodor cevi kroz zid od kamena, e.)sastav dva metrijala (beton-opeka), dilatacija, f.)prodor cevi kroz zid od betona koji nije napadnut podzemnom vodom, g.)metalna rasponka
 • UGRADNJA: Git ugrađujemo na mestima dilatiranja dva materijala. Primer detalj f.) prodor cevi kroz zid od betona koji je napadnut podzemnom vodom. Prvo po obimu oko cevi ištemujemo šlic širine (4-7cm). Zarvaramo – blindiramo vodu u dno šlica brzovezujućim (3)TP-FI-4MS. Kada zatvorimo vodu, izvodimo dva premaza TP-4MS. Ređim gitom, četkom premazujemo u tanjem sloju po obimu deo cevi i dno šlica. Posle premaza TP-WG-4MS, utiskujemo git TP-WG-4MS, uz pomoć pištolja, špahtle, mistrije ili rukom u debljini do 20mm. Preko gita utiskivanjem ugrađujemo TP MALTER, a to je četvrta faza rada kod izvođenja hidroizolacije TP-4MS.

 

 

 

faza 4 radova

faza radova 4h

TEXASPENETRAT MALTER

ugradnja hidroizolacionog MALTERA (TP-4MS)

 • Pošto smo u svemu prema datoj tehnologiji savesno i kvalitetno izveli drugi premaz TP-4MS, i gde je to tehnološki potrebno ugradili elastični git TP-FI-4MS, nakon 24h možemo ugrađivati TEXASPENETRAT MALTER i to je četvrta faza radova (4 h).
 • Pre nanošenja TEXASPENETRAT MALTERA podlogu drugi premaz TP-4MS orositi – nakvasiti čistom vodom.
 • TEXASPENETRAT MALTEROM ispunjavamo preko drugog premaza TP-4MS sve segregirane delove na betonu (horizontala i vertikala), ištemovane rupe kod rasponki, spojnice – fuge na opeci i kamenu, šliceve oko prodora cevi kroz podove i zidove, šliceve na spoju površina (zid-pod) (i zid-zid po vertikali) ali u svemu prema uputstvu i datim detaljima.

TEXASPENETRAT MALTER (4 h)

TEHNOLOGIJA SPRAVLJANJA MATERIJALA I UGRADNJA

texaspenetrat MALTER

 • Suva mešavina za pripremu TEXASPENETRAT MALTERA istog je sastava kao i suva mešavina za drugi premaz TP-4MS, što znači da se sastoji od tri suve komponente: hidroizolacionog koncentarta TP-4MS, svežeg portland cementa (PC450) i čistog suvog kvarcnog peska granulacije (0,3-0,8mm) sa dodatkom manje količine čiste vode da se dobije ujednačena konzistencija TEXASPENETRAT MALTERA, ali gustine kao čok malter.
 • Pri spravljanju suve mešavine za težinske odnose koristiti tabelu 2 – sastav suve mešavine za drugi premaz TP-4MS. Tehnologija pripreme je kao za drugi premaz TP-4MS samo sa manjim dodatkom čiste vode, da se dobije gustina TEXASPENETRAT MALTERA poput gušćeg čok maltera i mešati ga bor-mašinom sa mikser nastavkom – sporohodno (400-600 obrtaja u minutu).
 • Dobro pripremljen TEXASPENETRAT MALTER utiskujemo špahtlom i mistrijom u sve sgregirane delove, šliceve i dilatacije na betonu kao i u spojnice  – fuge na opeci ili kamenu i u sve šliceve kod prodora raznih cevi kroz podove i zidove.
 • Posebna napomena: TP MALTER moramo pod pritiskom špahtle ili mistrije utiskivati da se fuge – šlicevi 100% ispune, da nema kaverni ni šupljina.
 • Ako hoćemo da povećamo elastičnost TP MALTERA u vodu kojom ga spravljamo dodajemo tečni aditov ACRYL 90 prema istoj recepturi kao za drugi premaz TP-4MS.
 • Kada ugrađeni TP MALTER odstoji 4-5 časova, možemo pristupiti izvođenju trećeg premaza, TP-4MS, a to je četvrta faza radova (4 i).

 

 

 

faza radova 4i

 

TREĆI PREMAZ

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM (1)TEXASPENETRAT-4MS

 • Pošto smo u svemu prema datoj tehnologiji savesno i kvalitetno izvršili drugi premaz TP- 4MS, nakon 24h možemo izvoditi treći premaz TP-4MS.
 • Pre nanošenja trećeg premaza TP-4MS, podlogu drugi premaz TP-4MS orositi – nakvasiti čistom vodom.
 • Pri kvašenju delova podloge (drugi premaz TP-4MS), na podu, na kojima se u depresijama zadržala voda, ova se mora pokupiti sunđerom, pa tek onda pristupamo ugradnji trećeg premaza TP-4MS.
 • Pre ugradnje trećeg premaza TP-4MS, 4-5 sati ranije moramo ugraditi TP-MALTER u spojnicama – fugama, šlicevima u svemu prema datoj tehnologiji i detaljima.

 

TREĆI PREMAZ (4i)

HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM TP-4MS

(TEHNOLOGIJA SPRAVLJANJA I UGRADNJE MATERIJALA)

treci premaz

 • Sastav suve mešavine za treći premaz TP-4MS i tehnologija ugradnje trećeg premaza TP-4MS u potpunosti je isti kao za drugi premaz TP-4MS.
 • Premazi kod hidroizolacionog sistema TP-4MS rade se unakrsno pod uglom od 90 stepeni. Ako je podloga za treći premaz TP-4MS drugi premaz TP-4MS, moramo premazivati treći premaz upravno pravcu drugog premaza.
 • Napomena: Sva tri premaza kod hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT-4MS su debljine cca 3mm, pa je za izvođače važna napomena da se četka tokom rada na sva tri premaza utrljava snažno pod pritiskom na podlogu.

 

ČETVRTA FAZA – TREĆI PREMAZ TP-4MS-om (4 i)

cetvrta faza treci premaz

DETALJ 1i: TREĆI PREMAZ TP-4MS NA BETONSKOJ PODLOZI

 • Najvažnija napomena za savesne izvođače je da sva tri premaza površinski moraju biti naneta 100% po celoj površini. Hidroizolaciju moramo izvoditi 100% savesno jer, ponovo napominjemo, hidroizolacija je kao lonac sa mlekom: Ako na loncu ima samo jedna rupa, iscure mleko iz lonca.

 

ČETVRTA FAZA – TREĆI PREMAZ TP-4MS-om (4 i)

obrada rasponke

DETALJ 2i: IZRADA HIDROIZOLACIJE TP-4MS – OBRADA RASPONKE. Na pripremljenu betonsku podlogu, prema uputstvu ištemovano udubljenje, kod rasponke, dobro zasititi vodom, pa naneti prvi premaz TP-4MS. Nakom 24h drugi premaz dobro nakvasiti i udubljenje ispuniti MALTEROM TP-4MS i naneti treći premaz TP-4MS. Sva tri premaza su debljine cca 3mm.

 

ČETVRTA FAZA – TREĆI PREMAZ TP-4MS-om (4 i)

prodor cevi kroz betonski zid

DETALJ 3i: PRODOR CEVI KROZ PODLOGU (ZID ILI POD) OBRAĐEN SA TP-4MS I ZAGITOVAN SA TP-WG-4MS GITOM.

 

ČETVRTA FAZA – TREĆI PREMAZ TP-4MS-om (4 i)

presek postojece dilatacije u betonskom podu

DETALJ 4i: Na postojeću podnu dilataciju gde prodire voda odozdo iz terena ištemovati šlic i utisnuti uže od konoplje. Prečnik užeta treba da je 50% veći od širine betonske dilatacije. Preko ugrađenog užeta ugrađujemo brzovezujući materijal TP-FI-4MS sa kojim blindiramo-zatvaramo vodu. Kada smo blindirali vodu TP MALTEROM, formiramo u osnovi dilatacije šlic 2x2cm za ugradnju gita. Kada TP MALTER veže, ugradimo TP-FI-4MS git u oformljeni šlic 2x2cm. Preko gita do gornje površine poda ispunimo TP MALTEROM i dok je on svež, po osnovi dilatacije presečemo mistrijom. Na podu izvedemo tri premaza sa TP-4MS.

texaspenetrat MALTER primer

 

ČETVRTA FAZA – TREĆI PREMAZ-om TP-4MS (4 i)

spoj kamenih zidova

DETALJ 5i: SPOJ KAMENIH ZIDOVA U UGLU PO VERTIKALI OBRAĐENI HIDROIZOLACIJOM TP-4MS.

 

ČETVRTA FAZA – TREĆI PREMAZ TP-4MS-om (4 i)

obrada slica na spoju zida i poda

DETALJ 6i: IZRADA HIDROIZOLACIJE TP-4MS – OBRADA ŠLICA NA SPOJU PODA I ZIDA OD BETONA. Šlic na spoja poda i zida u uglu po obimu prostorije, koji je dobro pripremljen i po uputstvu dobro zasititi vodom i naneti prvi premaz TP-4MS. Posle 24h, prvi premaz dobro nakvasiti i naneti drugi premaz TP-4MS. Posle 24h, drugi premaz dobro nakvasiti i ispuniti MALTEROM TP-4MS i naneti treći premaz TP-4MS. Sva tri premaza su debljine cca 3mm.

 

ČETVRTA FAZA – TREĆI PREMAZ TP-4MS-om (4 i)

izrada hidroizolacije na zidu od opeke

DETALJ 7i: IZRADA HIDROIZOLACIJE TP-4MS NA ZIDU OD OPEKE. Zid od opeke pripremljen po uputstvu, obijen malter, očišćene spojnice i podloga zasićena vodom. Naneti prvi premaz TP-4MS. Posle 24h, prvi premaz dobro nakvasiti i naneti drugi premaz TP-4MS. Nakon 24h drugi premaz dobro nakvasiti i spojnice ispuniti MALTEROM TP-4MS, izdresovati spojnice, naneti treći premaz TP-4MS. Sva tri premaza su debljine cca 3mm.

 

 • Utrošak materijala za sva tri premaza TP-4MS na 1m² podloge je: 160-200gr TP-4MS, 4kg svežeg portland cementa PC450 i 1,6kg kvarcnog peska granulacije 0,3-0,8mm.
 • Najveći interes za dobru hidroizolaciju ima investitor, budući korisnik objekta i graditelj (izvođač), te je potrebno da obezbede stručan građevinski nadzor koji će brinuti o kvalitetu izvođenja i pridržavanju tehnoloških uputstava proizvođača materijala u potpunosti.
 • Po završenom trećem hidroizolacionom premazu TP-4MS i izvedenu hidroizolaciju moramo održavati kvašenjem (3-4 dana), a to je peta faza radova (5 j).

texaspenetrat MALTER primer2

 

 

 

texaspenetrat PETA FAZA RADOVA

 

 • Održavanje gotove hidroizolacije TP-4MS kvašenjem čistom vodom (3-4 dana, pa i duže ako su temperatire visoke), vrlo je važno. Ne smemo dozvoliti da meterijal pregori. Bitno je da TP-4MS uz pomoć dodatne vode, maksimalno penetrira i izvrši kristalizaciju u podlozi (betonu, opeci ili kamenu). U potpunosti poštujući datu tehnologiju izvođenja savesni izvođači postižu da hidroizolacija TP-4MS trpi pritisak vode od 7bara bilo pozitivan ili negativan.

peta faza radova primeri

 • Izvođači hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT na različite načine gotovu hidroizolaciju održavaju, kvase vodom: a.)Kvase hidroizolaciju prskanjem rukom iz kofe sa vodom, b.) Pod možemo kvasiti četkom koju umačemo u vodu, c.) Pod možemo kvasiti i portfiš sunđerom koji umačemo u vodu, d.) Vertikalu možemo kvasiti četkom koju umačemo u vodu, e.) Najkvalitetnije održavanje – kvašenje izvodimo uz pomoć erles uređaja.
 • Veoma je bitno u prostorima ispod nivoa terena u kojima izvodimo hidroizolacionu kadu materijalima iz palete TEXASPENETRAT, naročito kod sanacija, da projektanti i izvođači predvide dobru ventilaciju – aeraciju prostora i da termoizolacija bude obrađena po propisima, da se ne pojavljuje kondenz. Gotovu hidroizolaciju TP-4MS možemo malterisati, lepiti keramičke pločice ili građevinski obraditi po želji. Malter ostvaruje dobru atheziju sa hidroizolacijom TP-4MS. Kod mokrog postupka – malterisanja potrebno je prvo izvesti špric malter i sačekati da se špric osuši pa nastaviti sa grundiranjem i perdašenjem zidova. Klasičnim malterisanjem (mokri postupak) unosimo u objekat novu veliku količinu vode. Ako su prostorije čije zidove finalno obrađujemo u podrumu, sa slabom aeracijom, bolje je koristiti suvi postupak finalne obrade zidove. Finalna obrada zidova sa gipsanim pločama preko roštilja mnogo je brža, efikasnija i kvalitetnija. Preko izvedene hidroizolacije TP-4MS možemo postavljati keramičke pločice u cementnom malteru, a možemo ih i lepiti. Ako pločice postavljamo u cementnom malteru, moramo na zid, preko hidroizolacije, prvo nabaciti špric, pa kada se isti osuši, nastaviti radni postupak. Ako pločice radimo na malteru, moramo na zid preko hidroizolacije prvo nabaciti špric, pa kada se isti osuši, nastaviti radni postupak. Ako pločice radimo na vertikali u lepku, kada postavimo 3 reda keramičkih pločica, sačekamo da se lepak osuši, pa nastavljamo rad na sledeća 3 reda pločica. Na podu direktno preko TP-4MS mogu se lepiti topli podovi i itisoni. Prostor koji je izolovan TP-4MS možete građevinski obraditi po vašoj želji.

texaspenetrat PETA FAZA RADOVA primer

 

 

ATEST – IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU HIDROIZOLACIONOG MATERIJALA

TEXASPENETRAT-4MS (ANALIZA BH br. 1/96)

TP-4MS ATESTIRAN JE U INSTITUTU ZA ISPITIVANJE MATERIJALA  R.S. U BEOGRADU

 

STRANE 1 I 2 ATESTA

atest strana 1atest strana 2

STRANE 3 I 4 ATESTA

atest strana 3atest strana 4

 

TEXASPENETRAT SE MOŽE UPOTREBLJAVATI I KOD BAZENA I CEVI ZA PITKU VODU