Predmer i predračun hidroizolaterskih radova - page 3

strana broj:
3
KROKI SKICA PODRUMA
PODLOGA BETON
karakteristični detalji za prvu fazu
pripremnih radova
(1.a.)(beton)
PODRUM OBJEKTA – PRESEK a-a
Detalj 1a. IZRADA HDROIZOLACIJE
TP- 4MS
-om NA PODLOZI OD BETONA. Na preseku podruma (a-a) izvedenog
sa zidovima od betona, arapskim brojevima označeni su karakteristični detalji za prvu fazu radova - pripremni radovi (1.a)
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...97
Powered by FlippingBook