Predmer i predračun hidroizolaterskih radova - page 8

OBJEKAT
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Strana BROJ:
8
INVESTITOR:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Pozicija:
POS.
Opis radova:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Jedinica
mere
Količina
Cena po
jedinici mere
Jedinična cena
X
količina
segregiranog betona popuniti
(TP-4MS) -
MALTEROM
, špahtlom ili mistrijom. Ukoliko
je u pitanju sanacija starog objekta, ukloniti
molersku boju iz segregiranog dela betona ili
malter, odnosno sve nečistode i dobro oprati
i zaštititi podlogu vodom pre nanošenja
prvog premaza
TP-4MS.
PRVA
FAZA-
PRIPREMNI
RADOVI (TP-
4MS) (1.a)
Detalj
3.a. PRIPREMA
SEGREGIRANIH
DELOVA BETONA,
÷÷
ODSTRANJIVANJE NANETOG MALTERA I
SVIH
NEČISTODA
NA
BETONSKIM
PODOVIMA.
Segregirane delove betona,
bilo da su na zidu ili na podu, obraditi po
slededem opisu:
po skidanju oplate, ako je u pitanju
novogradnja, ne smemo segregirane delove
betona krpiti cementnim mlekom, ved
labave delove betona odstraniti mehaničkim
putem, očistiti udubljenja, dobro ga oprati
vodom pod pritiskom (pritisak vodovodne
mreže), i zaštititi podlogu vodom pre
nanošenja prvog premaza
TP-4MS.
Između
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...97
Powered by FlippingBook