Predmer i predračun hidroizolaterskih radova - page 6

OBJEKAT
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Strana BROJ:
6
INVESTITOR:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Pozicija:
POS.
Opis radova:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Jedinica
mere
Količina
Cena po
jedinici mere
Jedinična cena
X
količina
Sa betonskih podova ukloniti sav nanet
malter (krečni ili cementni) ili beton od
drugih građevinskih radova (mehaničkim
putem – ručno ili mašinski).
Sa betonskih zidova ukloniti mehaničkim
putem sve ostatke drvene oplate.
Ukoliko je oplata za betonske zidove bila
premazana naftom ili uljem, svu masnodu
obavezno ukloniti mehaničkim putem.
Ostatke armature, paljene žice, mehanički
ukloniti – isedi. Oko armature – paljene žice,
po obimu ištemovati beton (2-4cm), isto I po
dubini (2-4cm) od gornje površine betona pa
sasedi armature ili paljenu žicu.
Kod betonskih zidova na mestima rasponki
(drvene, metalne, plastične ili juvidur cevi)
iste obavezno zasedi u dubini od 2-4cm.
Na spoju betonskog poda I betonskog zida,
u
uglu,
treba
mehaničkim
putem
išetemovati-oformiti šlic 2x2cm do 4x4cm,
ravnomerno zahvatiti pod I zid, kao na
datom detalju (ako je prostorija napadnuta
podzemnom vodom).
Oko cevi ili slivnika (od metala, keramike ili
plastike) koji prodiru kroz betonske zidove ili
podove ištemovati po obimu šlic – spojnicu
širine 2-4cm I dubine 3-7cm, kao na datom
detalju.
Po liniji, na nastavku betoniranja u osovini
nastavka na zidu ili podu, štemovati šlic –
spojnicu širine 2-4cm I dubine 3-7cm, kao na
datom detalju.
Na delovima zidova gde su ostali iveri od
delova oplate, mehaničkim putem ih
odstraniti (ručno ili mašinski).
KOmpletnu podlogu zidova ili podova od
armianog ili nabijenog betona oprati, vodom
pod pritiskom, da se odstrane sve nečistode,
a samu podlogu zasititi vodom.
Svi ovi radovi na pripremi podloge 1.a za
armirani I nabijeni beton moraju se izvesti
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...97
Powered by FlippingBook